Shira Moss - Midwife - Frida Care  

Diane Diamond - Cranial Sacral Therapy  

Luba Starostiak - Lotus Physical Therapy for Women